top of page

Om

Företaget AdvisoryBoard startades 1996 då begreppet ”advisoryboard” fortfarande var ett okänt begrepp i Sverige. Sedan dess har företaget drivit komplexa utvecklings- och organisationsfrågor med hjälp tusentals människor ur företagets nationella och internationella nätverk.

 

Beroende på uppdrag och syfte har de bästa förmågorna, specialisterna och intressenterna samlats från en mångfald av branscher, sektorer och kompetensområden - näringsliv, politik, forskning akademi, civilsamhälle, ledande samhällsfunktioner, offentliga organisationer med mera.

I processer har deltagarna arbetat tvärfunktionellt- och blocköverskridande där individernas olikheter, erfarenheter, intresse och helhetsbild skapar kollektiv intelligens. Detta är en förutsättning för att omsätta och konkretisera den nyvunna kunskapen i verksamheter på kortare tid – att gå från plan till genomförande. Utgångspunkten i uppdragen är att minimera antal konsulter och till förmån för interna utvecklingsgrupper som förväntas ta över ansvaret hos uppdragsgivaren. Detta för att optimera uppdragsgivarens resurser och säkerställa en mer hållbar och långsiktig implementering av utfört arbete. 

För att gå från ord till handling så är en naturlig följd av inhämtad kunskap också att arbeta med implementering, organisation, chefsrådgivning, ledning, styrning och konkreta handlingsplaner.

 

Från starten i slutet av förra seklet insåg företaget AdvisoryBoard att all kunskap och innovation inte kunde omsättas utan tydliga affärs- och verksamhetsplaner och med en god förmåga att leda och organisera. Därför initierades arbetet med tillitsbaserat ledarskap genom att lyssna på specialister, professionen, det vill säga medarbetare blev nyckeln till både utveckling konkurrenskraft. Därför utvecklades också ”Chefsamtal”. I komplexa chefsuppdrag finns ofta ett behov av stöd vid prioriteringar och reflektion. Tidigt konstaterade det att tillitsbaserade ledarskapet i praktiken förutsätter en konstruktiv dialog mellan chefer, ledare och profession. Företagets övertygelse är att det finns en tydlig koppling mellan olika sätt att organisera och leda arbetet, hur människor mår och vad de presterar.  Chefsamtal och individuell chefsrådgivning är därför en naturlig del i vårt arbete och en förutsättning för att klokskapen inte bara blir en rapport.

Exekutiva nätverk 

rapporter_annonsoren_1 sida
Hälsobolag i tre koncerner
Vi utvecklar arbetsmarknaden
Socialt entreprenörskap
Ett lagligt internet
Skåne län, Ledning och styrning
Första agila kommunen i Sverige
Tjänstesektorn i Sverige
Konceptuell Agil hanbok

I över 25 år har företaget AdvisoryBoard under sina uppdrag samlat kollektiva intelligenta grupper, så kallade exekutiva nätverk, för att utveckla, organisera och leda specifika kompetensområden och frågeställningar.

Enligt AdvisoryBoard kan ingen organisation eller aktör ensam se in i framtiden eller ha ett långsiktigt perspektiv. Och ej heller förstå och omsätta kunskap på egen hand för att ligga i framkant. Forskning behöver kompletteras med beprövad erfarenhet och olika perspektiv. Tack vare att AdvisoryBoard samlar de bästa förmågorna kan man tillsammans dra slutsatser och anpassa dagens verklighet. Kompetentdynamiska grupper kan sammanföras från professioners praktiska erfarenhet, relevant forskning, fackliga och politiska intressen samt andra kontraster av kunskap. Med tiden har AdvisoryBoard kunnat se hur slutsatser blir verklighet och hur vår omvärld blir lite bättre.

 

Några exempel på genomförda arbeten är:

Ett lagligt internet – Framtida strategier för brott och människors utsatthet på nätet

Ledning och styrning i Skåne Län - Verksamhetsplaner för Region Skåne och länets 33 kommuner.

Sveriges första agila kommunorganisation - Ny kultur, organisation och arbetsform för bättre medborgarservice.

Drivkrafter - Om arbetsmarknadens avtal och visionsarbete för den svenska arbetsmarknaden

Tryggare kan ingen vara - Utvecklingsarbete för den svenska tjänstesektorn.

Det svenska vårdvalet - Ekonomi och tillgänglighet till vården

Slitna människor/utbrändhet - Nationellt arbete om tre koncerners hälsostrategier under den svenska utbrändhetsvågen

FNs principer - För Hållbarhet, Global Compact till företagens affärsplaner.

Socialt entreprenörskap - Om privata investeringar i Sveriges sociala utveckling.

Sveriges Annonsörers miljardinvesteringars - Resultat och nyckeltal i affärsplanen.

Politiskt ledarskap - Blocköverskridande strategiarbete

 

Vill du basera din affärs- eller verksamhetsplan på dagens prioriteringar av vad som händer om tio år?

Ta nästa steg och samla ditt exekutiva nätverk.

bottom of page