Innovationsceller

 

Små droppar av innovation som gör stor skillnad för de många människorna. Vi arbetar i första hand med organisationer och företag som som verkar för samhällsbyggnad och för de många människornas bästa. Våra kunder är offentliga organisationer, statliga myndigheter och privata koncerner, men också de intressenter som borgar för stabilitet och mångfald.

Farida berättar om förutsättningar för innovation

 

För verkligt brillianta chefer finns alltid en tydlig koppling mellan kreativitet, innovation och framgång. Idag finns det även forskning som övertygar de försiktiga cheferna och som för oss närmare evidens. Kreativitet och rätt beteende i dessa tider bidrar till bra lönsamhet och framgång även på lång sikt. 

Ett exempel på tänkvärd forskning kring detta återfinner vi i Farida Razulsadas dokotorsavhandling kring  ”Kreativitet och lönsamhet”. Vid bad henne i korta drag berätta om resultatet.

Farida berättar: Den forskning jag bedrivit på Lunds universitet utgår från arbetsmiljön och visar att ledarskapet är den viktigaste faktorn för hälsa och välbefinnande, men också för kreativitet, innovation och utveckling på alla nivåer i organisationen skall fungera. Relationen mellan ledare/chef och anställda är ett förhållande som på olika sätt är emotionellt laddad och speglar bland annat hur vi förhåller oss till auktoriteter, en mycket viktig faktor som inte belysts tillräckligt i organisationer och utifrån ett psykologiskt perspektiv.

För de anställda är chefskapet viktigt inte minst för att det speglar vår relation till auktoriteten men också för att ledarskapet/chefskapet har visat sig spela en stor roll för hur kreativa och innovativa de anställda är och för hur organisation och medarbetare mår.  Chefer å andra sidan intar en komplex roll där det är ensamt att vara på topp med risk för höga nivåer av stress och ”otillräcklighetskänslor” etc. Forskningen visar att en stor del av svenska chefer som leder effektiva enheter, underskattar sig själva och de arbetar ihärdigt för att tillfredsställa verksamhetens mål samtidigt som de skall tänka på sina egna och de anställdas behov. 

Resultatet i min forskning pekar på att ledarskapet som ett fenomen, kräver en betydligt djupare förståelse. Vi famlar allt jämt i ovisshet kring vad ledarskap egentligen betyder och hur det påverkar vår organisation/företag och nyckeltal. 

Ännu finns ingen heltäckande svar som på ett tillfredsställande sätt fångar hela innebörden i begreppet ledarskap, men saken är klar…ledarskap måste betraktas och förstås utifrån olika en mångfald av infallsvinklar och bundet till de sammanhang där det studeras.