Historik och filosofi

 

Idén till företaget AdvisoryBoard har sin grund i den amerikanska urmodellen, ett rådgivande organ/styrelse. AdvisoryBoard-processen föddes i sin nya form våren 1996 då begreppet inte existerade i sverige. Vi ställdes inför en frågeställning inom ett område som ingen tidigare arbetat med. Efter en tid kunde vi konstatera vilken energi som uppstod då människor med olika kompetenser och förmågor fördes samman i en prestigelös och generös form. Vi utvecklade processen och kallade det för en ”öppen källa av kunskap”, begreppet som senare blev mer känt inom It-branschen som ” Open Source”. Till skillnad från IT-branchens digitala ”Open Source”-arbete handlar AdvisoryBoard om fysiska sammankomster där människor träffas för att arbeta tillsammans.

I den senare hälften av 1990-talet utvecklades också en modell för ledning och styrning och för att implementera och verkliggöra den klokskap som våra Advisoryboards arbetade fram. Modellen för ledning och styrning byggde på att ta till vara varje individs grundläggande drivkraft samt frekvent föra en dialog om densamma. Den djupare kunskapen om varje individ öppnade för att bättre tillgodose chefers och medarbetares behov, anpassa uppdraget  till rätt individ samt föra kvalitativa samtal om människa, mål och uppdrag. Resultatet blev förvånansvärt bra och vi kunde konstatera både att organisationen blev både lönsammare och sundare. Vi kan konstatera att många års intensivt arbete idag hjälper oss att hitta de bästa förmågorna, men också att omsätta kloka ord till operativ plan och handling.