Agila chefer i offentlig verksamhet

 
Under vintern och våren 2015 erbjuder företaget AdvisoryBoard skräddarsydda utbildningar och föreläsningar i agilt arbetssätt för chefer i offentligt styrda organisationer.

1.     Dialogbaserad föreläsning i agilt arbetssätt för chefer i offentligt styrda organisationer

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i deltagarnas verklighet och utmaningar som chefer i offentligt styrda organisationer. Utifrån deltagarnas förväntningar och behov kommer föreläsningen att utmana medverkande chefer att forma effektiva verktyg för att utveckla sin “agila förmåga”, det vill säga förmågan att införliva ett snabbt, lättrörligt och anpassningsbart arbetssätt till en ständigt föränderlig verklighet. För mer info

2.     Basutbildning i agil arena (1 dag)

En agil arena är en uppgraderad samverkansform i syfte att samla relevant kunskap och människor med rätt kompetens och förmåga, både inom och utom den egna organisationen, för att kunna leverera bättre service till medborgaren. Basutbildningen i agil arena riktar sig till politiker och chefer i offentligt styrda organisationer. Utbildningen är en heldags introduktion i agilt beteende och arbetssätt. Utbildningens utgångspunkt handlar om hur politiker och chefer i offentligt styrda organisationer kan leda, styra och samverka för en mer behovsstyrd brukarnära utveckling och service åt brukarna och medborgarna. För mer info

3.     Chefsutbildning och implementering i agilt arbetssätt

Chefsutbildningen i agilt arbetssätt handlar framförallt om chefers beteende och förhållningssätt till sitt uppdrag och till varandra i en organisation samt hur detta påverkar den konkreta servicen till brukaren och medborgaren. Under utbildningen får deltagarna individuellt och i grupp lära sig rutiner och metoder att leda agilt genom att i samverkan mellan olika chefslinjer forma ett utvecklande och innovativt beteende samt ett nytt förhållningssätt till det offentliga uppdraget. För mer info

En direkt förväntad effekt av att implementera ovanstående metoder är att verksamheten ska kunna:

Klara av att signalera komplexa brukar- och medborgarbehov som den egna verksamheten inte har förmåga att tillfredsställa.

Optimera personella, fysiska och ekonomiska resurser genom en högre grad av samverkan inom den egna organisation samt med den offentliga och privata omvärlden

Påvisa en mätbart förhöjd servicegrad för brukare och medborgare.

 Chefsutbildning och implementering i agilt arbetssätt skräddarsys och planeras utifrån uppdragsgivarens behov. Tidsramen för denna utbildning varierar beroende på organisationens storlek och antalet chefslinjer organisationen vill att utbildningen ska omfatta.